Webmail/Kontakt
 


  Ventilacija

Opis

Ventilacija se danas ređe koristi samostalno. Najčešće se ne razdvaja od klimatizacije, jer današnji moderni uređaji rade klimatizaciju zajedno sa ventilacijiom.

Tehnički podaci

Ventilacija može da se vrši na više načina i to:

Ventilacija sa klasičnim ventilatorima

  • Ventilator je ugrađen u zid i vrši se cirkulaciju vazduha između jedne i druge prostorije ili spolja;
  • Ventilacija sa kanalskim ventilatorima: Ventilator je ugrađen u kanalsku mrežu i vrši odsis tačno od kontaminirane lokacije i izbacuje potrošeni vazduh na mesto gde najmanje smeta. Koristi se za odsis mirisa od javnih toaleta, mirisa i pare iz kuhinja, ventilacije garaža itd.
  • Ventilacija sa krovnim ventilatorima: Ventilator je smešten na krov a preko kanalske mreže vrši se odsis istrošenog vazduha;
  • Ventilacija kuhinja sa neutralizacijom mirisa i elektrostatičkim odstranjivanjem nepoželjnih čestica prema najnovijim EU standardima: Odsis vazduha se vrši preko kanalske mreže sa kanalskim ventilatorima. U kanalsku mrežu pre izlazka vazduha u spoljnu sredinu ugrađuje se elektrostatički filter i neutralizator mirisa;

Ventilacija prostorija preko klimatizacionog uređaja

  • Ventilacija sa klima komorama: Klima komore imaju mogućnost izbacivanja istronešog i ubacivanja potrebne količine svežeg vazduha, na osnovu senzorske analize kvaliteta vazduha. Ceo proces se vodi kompjuterski;
  • Roof top sisitemi - Nova generacija klimatizacije i ventilacije sa kompaktnom spoljnom jedinicom, postavljenom na krov objekata. Roof Top odsisava vazduh iz prostorija, zagreva ga ili hladi, dodaje potrebnu količinu svežeg vazduha i vraća sve u prostoriju preko kanalske mreže.Ubacivanje i odsisavanje vazduha se vrši preko difuzora ili rešetke;
  • Ventilacija sa Fan Coil sistemom. Uređaji uvek imaju mogućnost dodavanje svežeg vazduha sa ili bez dodatnog ventilatora. Kod ovog sistema uvek se stvara nadpritisak u prostoriji;

Ventilacija prostorija preko REKUPERATORA

  • Ventilacija prostorija preko REKUPERATORA, vrši se u slučaju, kada odpadni vazduh ima višu temperaturu, te se toplota istog preko REKUPERATORA, većim delom vraća u prostoriju putem zagrejanog svežeg vazduha. Koristi se kod ventilacija vešernica, kuhinja i sl.